Vstar.pl

narzędzie do dzielenia

Regulamin

Codia Sp. z o.o. z siedzibą w Kołobrzegu przy ul. Bosmańskiej 3, 78-100 Kołobrzeg, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Koszalinie IX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000397614 NIP: 6711809791, Regon: 321143521, kapitał zakładowy 5000,00 zł   Regulamin Serwisu vstar.pl   I. Postanowienia ogólne 1. Definicje : - Właściciel - firma Codia Sp. z o.o. z siedzibą w Kołobrzegu przy ul. Bosmańskiej 3, 78-100 Kołobrzeg, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Koszalinie IX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000397614 NIP: 6711809791, Regon: 321143521, kapitał zakładowy 5000,00 zł posiadająca prawo majątkowe do serwisu, a także posiadająca bieżący i czynny wpływ na wizerunek sposób działania oraz charakter serwisu vstar.pl -vstar.pl - serwis internetowy własność  firmy Codia Sp. z o.o., potoczne nazwy określające serwis używane w obszarze serwisu i poza nim : vstara , vstarem, - Produkt - rzeczy które mogą być przedmiotem oferty vstar.pl zgodnie z Regulaminem, produkt może być własnością firmy Codia Sp. z o.o. Ale również firmy innej niż właściciel vstar.pl (partnera współpracującego z serwisem vstar.pl), w takim przypadku za produkt odpowiada partner (właściciel produktu) - Użytkownik - podmiot, który spełnia warunki Regulaminu, wykonał odpowiednie czynności i w ten sposób uzyskał on dostęp do usług świadczonych przez Codia Sp. z o.o. w ramach serwisu vstar.pl - Nagroda - przedmiot, który użytkowniki po dokonaniu odpowiednich czynności otrzymuje na swój adres e-mail, nagrodą może być możliwość tańszego zakupu określonego przedmiotu dzięki zniżką, bonom itp., jak także nagrodą może być możliwość darmowego skorzystania z produktów które standardowo są odpłatne, produktu którego dotyczy Oferta   2. Warunki uczestnictwa w vstar.pl Użytkownikami mogą być wyłącznie osoby pełnoletnie. Użytkownikiem staje się osoba biorąca udział w rozsyłaniu linków polecających do danej odferty, bezpośrednio lb za pośrednictwem serwisów społecznościowych - Właściciel może uzależnić korzystanie z serwisu  przez Użytkownika od uwiarygodnienia jego danych wymienionych podczas rejestracji. 3. Użytkownik który bierze udział w rozsyłaniu linków, po osiągnięciu odpowiedniej liczby wejść innych userów za pomocą jego linku, otrzymuje nagrodę. 4. Warunkiem odebrania nagrody jest podanie w odpowiednim formularzu adresu e-mail na który nagroda ma być wysłana, nagroda jest w formie linku bądź kodu.     III. Produkty Produktem serwisu vstar.pl może być dowolna rzecz materialna lub niematerialna dostarczona do serwisu vstar.pl przez partnera. Produkty najczęściej mają wartość materialną (wartość produktu podawana jest w ofercie) natomiast dzięki uczestnictwu w vstar.pl użytkownik może otrzymać produkt za darmo jako nagrodę. Warunkiem korzystania z serwisu vstar.pl jest rozsyłanie swojego linku polecającego innym użytkownikom Aby wygrać nagrodę użytkownik musi uzyskać odpowiednią liczbę wejść z linku polecającego (liczba wejść unikalnych użytkowników dokonana za pomocą linku polecającego) Serwis vstar.pl nie zlicza użytkownikowi wejść bezpośrednich innych użytkowników Serwis vstar.pl nie bierze odpowiedzialności za jakiekolwiek zdarzenia powstałe w wyniku nie zastosowania się do regulaminu oraz instrukcji zawartych w serwisie vstar.pl Warunkiem otrzymania nagrody jest poprawne podanie adresu e-mail na który nagroda ma zostać wysłana, adres e-mail podaje się po osiągnięciu odpowiedniej ilości wejść wyłącznie, raz i nie ma możliwości zmiany adresu e-mail .   IV. Korzystanie z serwisu vstar.pl Każdy użytkownik biorący udział w rozsyłaniu linków polecających vstar.pl ma obowiązek przestrzegać polskiego prawa, postępować zgodnie z wytycznymi Ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 Zakazuje się użytkownikom tzw SPAMOWANIA i działania nie zgodnie z tzw netykietą. W przypadku stwierdzenia naruszenia regulaminu lub w jakikolwiek sosób prawa polskiego, właściciel ma prawo zablokować możliwość uczestnictwa w rozsyłaniu linków danemu użytkownikowi jak również odmówić wydania nagrody takiemu użytkownikowi. Jeden użytkownik może otrzymać jedną nagrodę, w przypadku podania błędnego adresu e-mail nie ma możliwości powtórzyć udziału w danej ofercie.   VI. Reklamacje Reklamacje dotyczące serwisu czy produktu serwisu należy składać w formie pisemnej na adres e-mali kontakt@vstar.pl , użytkownik może zgłosić reklamację do 30 dni od zaistniałej sytuacji, po upływie tego czasu reklamacje nie będą rozpatrywane. VII. Zakazy Zabrania się korzystania z serwisu vstar.pl niezgodnie z regulaminem. Zabrania się spamowania for internetowych, rozsyłania maili osobom które nie wyraziły na to zgody Zabrania się rozysłania linków w sposób niezgodny z polskim prawem lub w spsób godzący w dobre imię serwisu vstar.pl Zabrania się kopiowania i rozpowszechniania tekstów, materiałów i innych rzeczy ze stron vstar.pl. VIII. Inne obowiązki użytkowników - Wszelkie działania podejmowane przez Użytkownika w ramach vstar.pl powinny być zgodne z obowiązującymi przepisami prawa i dobrymi obyczajami. - Autorskie prawa majątkowe do elementów graficznych vstar.pl , w tym do logo, a także od układu i kompozycji tych elementów (tzw. layout) oraz prawa własności przemysłowej, w tym prawa z rejestracji znaków towarowych oraz prawa ochronne na znaki towarowe umieszczone w vstar.pl , przysługują firmie Codia Sp. z o.o. . Zabronione jest wykorzystywanie przez Użytkowników elementów graficznych oraz ich układu i kompozycji, a także oznaczeń będących przedmiotem praw przysługujących Codia Sp. z o.o. za wyjątkiem sytuacji wyraźnie wskazanych w Regulaminie lub za zgodą Codia Sp. z o.o.   IX. Prawo i spory - Prawem właściwym dla umowy pomiędzy Użytkownikiem a vstar.pl której przedmiotem są usługi świadczone w ramach vstar.pl na warunkach określonych w Regulaminie, jest prawo polskie. Wszelkie spory związane z usługami świadczonymi przez Codia Sp. z o.o. w ramach vstar.pl będą rozstrzygane przez właściwe polskie sądy powszechne.   X. Postanowienia końcowe - Serwis vstar.pl powstał, aby przynieść maksymalne korzyści zarówno użytkownikom jak i właścicielom, założeniem serwisu vstar.pl jest dzielenie się produktami w internecie oraz być fair wobec swoich użytkowników, klientów i współpracowników. Zarząd jak i obsługa serwisu vstar.pl z chęcią podejmą dialog w każdej sprawie kontakt kontak@vstar.pl
Realizacja Webhome.pl